Algemene Voorwaarden

 1.  Tien maal per jaar wordt een ledenbijeenkomst gehouden, waarvan tenminste één bijeenkomst in het teken staat van de algemene ledenvergadering, tenzij het bestuur of de leden het nodig achten meerdere algemene ledenvergaderingen bijeen te roepen.
 2. Programma-opbouw
  Iedere netwerkbijeenkomst bestaat uit ontvangst, het belichten van een thema/onderwerp met ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en andere zaken, netwerken dus. Aanvang om 20.00 u (inloop vanaf 19.30 u) en eindtijd rond 22.00 uur.
  Locatie
  Wat de locatie betreft wordt gelet op bereikbaarheid op fietsafstand van het centrum, een sfeervolle ruimte met een mogelijkheid voor audiovisuele middelen en een goede service.
 3. Er zijn geen kosten voor een netwerkavond.  De netwerkavond is inclusief consumpties.  
 4. Speciale activiteiten kunnen afwijkende prijzen hebben. 
 5. Introducees zijn welkom in oktober, november en december.
 6. De Algemene Ledenvergadering is in april.
 7. Informatievoorziening vindt plaats via e-mail en de verenigingswebsite. Algemene informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk.
Algemene Voorwaarden Lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap kost €85  per jaar.
 2. Je wordt altijd voor een jaar lid.
 3. Van leden wordt verwacht dat zij ten minste vier keer per jaar een bijeenkomst bijwonen. Indien een lid niet voldoet aan de aanwezigheidsvereiste zonder geldige reden kan het bestuur besluiten tot opzegging van het lidmaatschap.
 4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het boekjaar door het bestuur worden gedaan.
 5. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar (= kalenderjaar) en dient schriftelijk aan het bestuur te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.
 6. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.